Kosz0

W koszyku jeszcze nic nie ma

Zobacz przedmioty wyprzedaży

Sposoby dostawy

 • KURIER GLS KURIER GLS25 PLN


Sposoby płatności

 • PRZELEWY24 Przelewy24ZADARMO
 • PRZELEWY24 Szybka płatność GoPayZADARMO
 • apple Apple payZADARMO
 • apple Google payZADARMO

Kup za kolejne 250 PLN i otrzymaj DARMOWĄ WYSYŁKĘ!

Dostarczymy towar w ciągu 2 dni roboczych
Do koszyka

Przetwarzanie danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Bagmaster-PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 50-540 Wrocław, ul. Orzechowa 20/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258941, NIP: 8992573713, ( w dalszej treści zwanej Operatorem) z którym Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym: info@plecaki-bagmaster.pl. lub telefonicznie 71 341 6261

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Operatora w celu:
1. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem sklepu www.plecaki-bagmaster.pl (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
3. marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych.

Czy musisz podać nam Twoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem sklepu www.plecaki-bagmaster.pl. Dla uzyskania dostępu do usług świadczonych w ramach sklepu www.plecaki-bagmaster.pl nieobowiązkowe jest założenie Konta. Do realizacji zakresu usług sklepu www.plecaki-bagmaster.pl potrzeba podania następujących danych:

Dla osób fizycznych;
imię; nazwisko; numer telefonu komórkowego; adres kontaktowy- wysyłkowy;
Dla firm w celu uzyskania faktury:
Pełna nazwa firmy i adres; numer NIP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem sklepu www.plecaki-bagmaster.pl oraz wypełniania obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
 • zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
 • wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (np. wynikającego z przepisów podatkowych).

Jakie masz prawa wobec Operatora w zakresie przetwarzania danych?

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Operator zapewnia Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Operatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Operatora jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Operatora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach sklepu www.plecaki-bagmaster.pl to jest Przewoźnikom (np. firmie kurierskiej, poczcie polskiej), operatorowi płatności, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Operatora, to jest partnerom świadczącym:

 • usługi techniczne m.in. dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,
 • usługi marketingowe,
 • usługi windykacyjne,
 • usługi księgowości, rachunkowości,
 • usługi doradcze, konsultacyjne.


Dane osobowe Użytkowników, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem sklepu www.plecaki-bagmaster.pl są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Użytkowników w procesie zlecania Usługi.

Przekazanie danych osobowych następuje: na podstawie umów zawartych pomiędzy Operatorem a Przewoźnikami po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich działań opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika wymaganych do nadania przesyłki, w celu obsługi procesu wysłania przesyłki do Użytkownika.

Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności w opcji „pobranie” są przekazywane wybranemu przez Użytkownika Przewoźnikowi. Przekazanie dotyczy danych osobowych Użytkownika niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przewoźnika tj.:

Imię; Nazwisko; Adres; Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Podanie danych osobowych osób trzecich przez Użytkownika
Jeżeli Użytkownik wprowadza w sklepie www.plecaki-bagmaster.pl dane osób trzecich do celów realizowania zamówienia, rekomendacyjnych, (inne dane osobowe i adresy do wysyłki), w zależności od danej sytuacji Użytkownik udostępnia Operatorowi dane osobowe osób trzecich albo powierza przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich w sklepie www.plecaki-bagmaster.pl , na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.

Jeżeli dochodzi do udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Operator staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).

Użytkownik powierza Operatorowi, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez Użytkownika w sklepie www.plecaki-bagmaster.pl i w zakresie wynikającym z wprowadzonych danych. Operator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem sklepu www.plecaki-bagmaster.pl .

Jakie obowiązki operatora?

Operator dokłada należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO; nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane; zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych; do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO; pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO; po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. udostępniać Użytkownikowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwiać Użytkownikowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu.

Operator może powierzyć dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do dalszego przetwarzania podwykonawcom po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika. W przypadku ogólnej zgody na korzystanie z podwykonawcy, Operator poinformuje Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawcy, dając tym samym Użytkownikowi możliwość wyrażenia uprzedniego sprzeciwu wobec takich zmian. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Operatora. Podwykonawcami Operatora są podmioty świadczące usługi techniczne m.in. hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, w związku z powierzeniem Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usług takich podmiotów przez Operatora.

Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Użytkownika chyba, że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator informuje Użytkownika, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika danych osobowych Operator, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zgłasza je Użytkownikowi. Powierzenie przetwarzania zostaje zawarte na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem sklepu www.plecaki-bagmaster.pl .
W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z sklepu www.plecaki-bagmaster.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach sklepu www.plecaki-bagmaster.pl .